top of page

RAZISKAVE...

Svetovanje zajema oblikovane raziskovanega problema, postavitev raziskovalnih vprašanj in tez ter določanje ciljev in namena raziskave. 

KVANTITATIVNE RAZISKAVE:

Pri kvalitativni metodologij je priporočljivo uporabiti različne metode in tehnike zbiranja empiričnega gradiva ter upoštevati različne poglede na raziskovalni problem. Nudimo vam pomoč pri pripravi in izvedbi intervjujev, fokusnih skupin ali študij primerov. 

1

PREDEMPIRIČNA FAZA

Pomoč pri izpeljavi hipotez iz raziskovalnih vprašanj

 

Izbira ustreznih metod za analizo podatkov

 

Oblikovanje anketnega vprašalnika

 

Svetovanje pri konstrukciji vprašalnika

 

Pilotska izvedba (vzorec 20 oseb) in analiza dobljenih rezultatov

 

Izračun zanesljivosti vprašalnika

2

EMPIRIČNA FAZA

Določitev ustrezne velikosti vzorca 

 

Vzorčenje (seznam kontaktov)

 

Ustvarjanje baze podatkov (vnos podatkov)

 

Čiščenje in uteževanje podatkov 

 

Obdelava manjkajočih vrednosti

 

Opis uporabljenih statističnih metod

 

Opis metode zbiranja podatkov

 

Opisna statistika (odstotki, povprečja, standardni odklon)

 

Grafična predstavitev rezultatov

 

Testiranje zastavljenih hipotez

 

Analiza korelacije, primerjave povprečij

 

Multivariatne metode 

 

Testiranje vplivov (multivariatna analiza)

 

Razlaga in interpretacija rezultatov

Besedokvačka se usmerja v kvalitativni metodološki profil s poudarkom na cikličnem pristopu k raziskovanju. Gre za snovanje raziskav v posameznih ciklih, ki pa so med seboj tesno prepleteni in tako omogočajo nenehno adaptacijo glede na nove uvide v proučevanjem raziskovalnem polju.

 

Najpomembnejša odlika Besedokvačke je v nudenju celostne in kakovostne storitve kvalitativne raziskave, od snovanja raziskovalnega načrta do oblikovanje končnega poročila raziskave. Dolgoletno izvajanje metode kvalitativne vsebinske analize, z možnostjo uporabe računalniškega programa ATLAS.ti je posebnost in prednost raziskovalnega stila Besedokvačke. Gre za večfazni kodirni pristop pri analizi kvalitativnega gradiva in s tem zagotavljanje večje stopnje zanesljivosti in objektivnosti pri proučevanju raziskovalnega problema. 

 

Ekipa Besedokvačke ima večletne delovne izkušnje z izvajanjem kvalitativnih raziskav bodisi raziskav javnega mnenja bodisi raziskav v sklopu (mednarodnih) raziskovalnih projektov. 


 

Besedokvačka nudi svetovanje pri oblikovanju vsebinsko smiselnih in metodološko korektnih usmeritvenih vprašanj za fokusne skupine ali različne tipe intervjujev. 

Odlika Besedokvačke je ravno v poznavanju kvalitativne analize vsebine, kjer gre za iskanje tem s pomočjo pojmov in kategoriji. Gre za večfazni proces kodiranja, znotraj katerega se  določa pomen posameznim segmentom besedila. 

Analizirano empirično gradivo pregledno povzamamo v končnem raziskovalnem poročilu. 

Pripravi raziskovalnega načrta 

Izvedbi kvalitativnih metod zbiranja podatkov 

Izdelavi končnega raziskovalnega poročila 

Kvalitativni vsebinski analizi 

Pri kvalitativnem raziskovanju se z vzorcem označuje proučevane enote, ki jih je raziskovalec vključil v raziskavo s ciljem čim bolj holistično spoznati proučevano enoto, ki je lahko bodisi oseba, institucija, pojav ali skupina. Besedokvačka ponuja svetovanje glede izbora ustrezne metode vzorčenja kot tudi pomoč pri pisanju motivacijskih pisem oziroma nagovor za sodelovanje udeležencev v kvalitativni raziskavi.

Besedokvačka vam nudi pomoč pri pisanju interpretacije zbranega empiričnega gradiva, ki temelji na paradigmatskem modelu. V paradigmatskem modelu se slikovno predstavlja odnose med najpomembnejšimi kategorijami. 

​KVALITATIVNE

RAZISKAVE:​​

Izboru metod vzorčenja 

Interpretaciji kvalitativnih podatkov 

SVETOVANJE pri:

Oblikovanju instrumenta merjenja 

1
2
5
6
4
3
7
bottom of page