top of page

O NAS...

Besedokvačka si s svojevrstnim znanjem že desetletje utira pot na področju kvalitativnih raziskav v Sloveniji. Vsebinsko so njena področja delovanja zelo pestra in široka, njihova skupna točka so storitve vezane na celosten pristop k raziskovanju in specializirano svetovanje s področja priprave in izdelave zaključnih nalog.

 

Besedokvačka se usmerja v kvalitativni raziskovalni profil s poudarkom na cikličnem pristopu k raziskovanju. Gre za snovanje raziskav v posameznih fazah, ki so med seboj tesno prepletene in tako omogočajo nenehno adaptacijo glede na nove uvide v proučevanem raziskovalnem polju. Naša najpomembnejša odlika in s tem tudi konkurenčna prednost je v nudenju celostne in kakovostne storitve raziskav, od snovanja raziskovalnega načrta do oblikovanja končnega poročila raziskave. Ključni namen Besedokvačke, na področju raziskav, je približati zainteresiranim posameznikom uporabnost kvalitativnih metodologij, ter z njihovo funkcionalnostjo in aplikativnostjo uporabnikom ponuditi iskano rešitev.

 

Specializirano svetovanje in izobraževanje pa izvajamo v obliki osebnostnega pristopa, ki predvideva izdelavo večfaznega načrta dela, prilagojenega na zahtevana ali pomanjkljiva področja znanja uporabnika. Pomoč je namenjena bodisi podjetjem, ki potrebujejo metodološko podporo z namenom optimizacije lastnega poslovanja in doseganja zahtev trga bodisi študentom, ki so se znašli pred ciljno črto študija in so pred dilemo kako sistematično pristopiti k pisanju zaključne naloge. Podporo nudimo prav tako strokovni javnosti pri raziskovalnem delu, pisanju raziskovalnih člankov, strokovnih poročilih ali empiričnih nalogah.

 

Odlikujejo nas celovit pristop in prilagodljivost pri vzpostavljanju ZANESLJIVIH REŠITEV po meri naročnika. 

STORITVE

KVALITATIVNE raziskave

KVANTITATIVNE raziskave

SVETOVANJE in POMOČ pri zaključnih nalogah

IZOBRAŽEVANJE

PRIPRAVE NA RAZISKAVO

IZVEDBA RAZISKAV

UREDITEV TRANSKRIPTOV  

OBDELAVA PODATKOV

INTERPRETACIJA PODATKOV

GRAFIČNA PREDSTAVITEV PODATKOV 

PRIPRAVE NA RAZISKAVO 

IZDELAVA SPLETNE ANKETE 

VNOS IN ANALIZA PODATKOV

INTERPRETACIJA PODATKOV 

GRAFIČNA PREDSTAVITEV PODATKOV

OPIS METODOLOGIJ 

PREVERJANJE HIPOTEZ

 

STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 

TRŽNE RAZISKAVE

MODELI KREDITNEGA TVEGANJA

ANALIZA KVALITETE TRŽENJA 

PREDEMPIRIČNA FAZA

PRIJAVA DISPOZICIJE

IZBOR LITERATURE

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE

 

EMPIRIČNA FAZA

PRIPRAVA NAČRTA RAZISKOVANJA

POMOČ PRI IZVEDBI RAZISKAVE

POMOČ PRI ANALIZI PODATKOV

POMOČ PRI INTERPRETACIJI PODATKOV

 

PREDSTAVITEV ZAKLJUČNE NALOGE

 

 

 

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA

KVALITATIVNA METODOLOGIJA

UPORABA ATLAS.ti PROGRAMA

 

IZOBRAŽEVANJA ZA SKUPINE

KVALITATIVNA METODOLOGIJA

UPORABA ATLAS.ti PROGRAMA

 

POGOJI POSLOVANJA:

Potencialna stranka pošlje povpraševanje, ki se lahko izvede po telefonu ali elektronski pošti.

 

Na osnovi povpraševanja se izdela ponudba in naročilnica za storitev.

 

Sodelovanje se uradno prične ob prejemu vrnjene naročilnice ali s pisno odobritvijo storitve.

 

Podpis izjave o varovanju podatkov s katero zagotavljamo, da poslujemo v skladu z veljavno zakonodajo in pravili Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/2007. Zato so za nas vse informacije o naročnikih storitev in njihovi dejavnosti poslovna tajnost, vse podatke in informacije strogo varujemo, ter jim ne posredujemo tretjim osebam. Pri svojem delu ščitimo tudi identiteto svojih strank in jo obravnavamo kot poslovno skrivnost.

 

Sodelovanja si želimo le z resnimi in zainteresiranimi strankami, zato si pridržujemo pravico, da pri obsežnejših projektih zahtevamo predplačilo v višino 30% okvirno ocenjenega zneska storitve.

 

Rok za izvedbo storitve se dogovori sporazumno z naročnikom.

 

Ob zaključku projekta se stranki izda račun in se dogovori za srečanje - predajo projekta.  Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev Besedokvačke. Potni stroški se obračunajo posebej po veljavnih določilih. Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa z rokom plačila 7 dni, razen če ni določeno drugače. Stranka je dolžna vse nastale obveznosti poravnati najkasneje do predaje projekta. Pri predaji projekta se podrobno razloži njegova vsebina, potek dela in uporabljene metode raziskovanja.

 

Naročnik lahko v osmih dneh od zaključene storitve in prejema dokumentov poda pritožbo ali reklamacijo na opravljeno storitev. Pritožbo lahko poda pisno po (elektronski) pošti ali ustno po telefonu. Besedokvačka se zaveže da bo vse pritožbe in reklamacije rešila v najkrajšem možnem času. Pri tem se dodatki ali možne različice ne smatrajo kot popravek in se jih zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

bottom of page